Afvalmanagement

Afvalmanagement, afvalregie, afvalbeleid e.d.

De Geus Projecten & Advies BV kan zowel de publieke als de private sector ondersteuning bieden in de meeste vragen, onderzoeken of opdrachten op het gebied van afval en milieu.  Voor multinationals, midden- en kleinbedrijf en overheid.
Of het nu gaat om de inrichting van huisvuilruimten in gebouwen, de inrichting van de openbare ruimte met betrekking tot straatreiniging en gladheidsbestrijding, meer effectieve inzameling, reductie van afval, scheiding van afval aan de bron, onderzoek naar kostenbesparingen c.q. hergebruik van afvalstromen, opstellen van beleid zoals inpandige afvalvoorzieningen of toepassing van bestuurlijke handhaving….
Wilt u meer informatie of bent u benieuwd wat De Geus Projecten & Advies BV voor u kan betekenen, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

gif

Centrummanagement

Op basis van een (project) opdracht, voor een bepaalde duur en/of op uurbasis kan De Geus Projecten & Advies BV u ondersteunen in de allesomvattende werkzaamheden die gericht zijn op Centrummanagement.
Bent u een vastgoedeigenaar, beheerder, woningbouwvereniging of projectontwikkelaar en heeft u interesse in welke ondersteuning De Geus Projecten & Advies BV u te bieden heeft, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

gif

Containermanagement/chippen van minicontainers

De Geus Projecten & Advies BV kan alle werkzaamheden verzorgen op het gebied van containermanagement zoals onder andere;
Haalbaarheidsonderzoek op basis van adresregistratie (gegevensbeheer), vaststellen beleidsuitgangspunten, schrijven van college- en raadsvoorstellen, aanpassing van de (afvalstoffen)verordening, optimalisatie van gegevensbeheer (afstemming tussen beheerder basisgegevens en uitvoerende dienstverleners), vervanging van alle minicontainers of het aanbrengen van chips in bestaande containers, uitrusting van de inzamelvoertuigen, aanbesteding, communicatie (intern en met bewoners), uitvoering en/of begeleiding van inname- en uitzetprocedures.

gif

Fraudeonderzoek (en preventie)

Heeft u het vermoeden en/of aanwijzingen dat één of meerdere van uw medewerkers zich niet houden aan de (bedrijfs)regels en u wilt dit integer en adequaat opgelost hebben? Of u wilt juist objectief vastgesteld zien dat uw medewerkers overeenkomstig uw instructies handelen?

De Geus Projecten en Advies BV heeft ruime ervaring met integriteitsonderzoeken. Wij respecteren daarbij niet alleen de geldende wet- en regelgeving, maar ook zowel de belangen van werkgever als werknemer. Volledig betrouwbaar, rechtvaardig en overeenkomstig de laatste wettelijke bepalingen. Voor u is het goed dergelijke onderzoeken uit handen te geven, maar er gebeurt niets wat u niet wilt. Elke stap in dit proces wordt vooraf zorgvuldig met u (voor)besproken op mogelijke resultaten en consequenties.

Bent u geïnteresseerd in een recent door ons afgerond juridisch afstudeeronderzoek (HBO-Rechten) genaamd “Controle door werkgevers van werknemers in de afval- en reinigingsbranche – welke middelen mogen werkgevers van afval- en reinigingsdiensten binnen de grenzen van de huidige wet- en regelgeving toepassen om hun werknemers in de buitendienst te controleren?”, neemt u dan contact met ons op.

gif

Incident Management (advisering en bemiddeling)

Afhankelijk van uw product, productieproces of dienstverlening kunt u zowel vanuit moreel oogpunt en/of als afdekking van bedrijfsrisico en aansprakelijkheid verplicht zijn voorzorgsmaatregelen te treffen in het geval van calamiteiten. Het kan dan gaan om calamiteiten met gevaarlijke stoffen of om calamiteiten met ongevaarlijke stoffen die bijvoorbeeld uw productieproces kunnen stilleggen of schadeclaims kunnen opleveren. In alle gevallen is snel en professioneel handelen geboden. Inclusief opruimen en afvoeren van alle soorten (afval)stoffen.

Zorg dat u voorbereid bent op calamiteiten. Voorkomen is niet altijd mogelijk, maar voorbereiden op adequaat handelen kunt u wel. Op het moment van een calamiteit heeft u namelijk vaak teveel zorgen tegelijk aan uw hoofd. Zonder abonnementskosten of enige betaling vooraf kunt u toch verzekerd zijn van snelle en professionele hulp, die gegarandeerd en snel ter plaatse zijn op het moment dat u belt, 24 uur per dag en 7 dagen per week. Contact ons indien u hier meer informatie over wilt of een vrijblijvende afspraak wilt maken. Wij adviseren u graag en geheel vrijblijvend wat het beste bij u past.

gif

Gladheidsbestrijding (advisering)

De Geus Projecten en Advies BV bezit vele jaren ervaring met zowel de praktische uitvoering als  het vaststellen van beleidsuitgangspunten rondom de bestrijding van gladheid.

Ook voor een advies over de nieuwste ontwikkelingen of heroverweging van uw huidige bestrijdingsmethoden kunt u bij ons terecht. Wij adviseren u graag overeenkomstig uw wensen, afgestemd op middelen, mogelijkheden en randvoorwaarden.

Opmaak geografische kaarten, koppeling naar uw website (raadpleging door burgers), het opzetten van draaiboeken en meldprocedures behoort tot de mogelijkheden.

gif

Kwaliteitsonderzoek

U wilt weten of uw medewerkers hun werkzaamheden overeenkomstig uw instructies uitvoeren? Of hoe zij uw klanten te woord staan of hoe zij omgaan met lastige situaties of specifieke werkopdrachten?

De Geus Projecten en Advies BV voert objectieve kwaliteitscontroles uit op de dienstverlening van uw bedrijf en/of medewerkers, zowel voor uw binnen- als buitendienst.

Ook beveiligheidsonderzoek naar de kwetsbaarheid van uw bedrijf, inclusief aanbevelingen omtrent de beveiligingsmogelijkheden

gif

Minicontainer Zijladers

De Geus Projecten & Advies BV kan alle werkzaamheden verzorgen op het gebied van (de invoering van) toepassing van de inzameling van minicontainers met de zijlader,  zoals onder andere; Haalbaarheidsonderzoek naar geschiktheid infrastructuur, locatieonderzoek naar aanbiedplaatsen, het opmaken van locatieplannen en uitvoering en/of begeleiding van de aanleg van aanbiedplaatsen.

gif

Nieuwe inzamelmethoden

In de toepassing van nieuwe inzamelmethoden kan De Geus projecten & Advies BV kan u zowel op het gebied van voorbereiding als uitvoering ondersteuning bieden, in de mate die u wenst.
Voorbeelden zijn de invoering van ondergrondse containers, de inzameling met de minicontainer-zijlader, de invoering van containermanagement (chippen van minicontainers, het inzamelen van plastic (KFF), grofvuil (los, gescheiden of in bigbags), papier (zoals ook de overstap van los papier naar inzameling per minicontainer).

gif

Ondergrondse Containers

De Geus Projecten & Advies BV verzorgt alle werkzaamheden die te maken hebben met (de aanleg van) ondergrondse containers.
Voorbereiding zoals beleid en/of plan van aanpak, opmaak projectplan, aanbesteding, locatieonderzoek, communicatie, bewonersavonden, bestuurlijk traject van zienswijze en/of besluit, inmeten, kabels & leidingenonderzoek, plaatsing van de containers, civieltechnisch toezicht en begeleiding, technische afname van opgeleverde containersystemen, begeleiding overgang van oud naar nieuw inzamelsysteem, routebeheer, nazorg en overdracht van alle gegevens per locatie op kaart, inclusief overzichtskaart per wijk, met foto’s en koppeling van alle adrestoewijzingen per containeraansluiting.

Foto overzicht vervanging ondergronds systeem - Spuiplein

Foto overzicht vervanging ondergronds systeem - Stadhuisplein

gif

Optimalisatie van de dienstverlening

Zoals een quick scan of uitgebreide inventarisatie met aanbevelingen, gericht op de efficiency van uw huidige bedrijfsvoering. In de afval- en reinigingsbranche zowel met betrekking tot de inzamelings- als reinigingsactiviteiten.

gif

Parkmanagement

Op basis van een (project) opdracht, voor een bepaalde duur en/of op uurbasis kan De Geus Projecten & Advies BV u ondersteunen in de allesomvattende werkzaamheden die gericht zijn op Parkmanagement.
Heeft u interesse, neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op om te bespreken of en hoe wij u van dienst kunnen zijn.

gif

P90-normering voor huisvuilbeladers

De zakkenwijken worden steeds verder teruggedrongen en de ondergrondse containers doen steeds meer hun intrede. Maar aan de inzameling van rol- en minicontainers valt nog steeds niet te ontkomen. En dus ook niet aan de normering van de fysieke belasting voor huisvuilbeladers, de P90-norm.

De Geus Projecten en Advies BV inventariseert uw inzameling en adviseert u hoe u de P90-norm wellicht nog efficiënter kunt toepassen. Zonder afbreuk te doen aan de norm en bescherming van de fysieke belasting zijn er vaak toch nog mogelijkheden om productiever in te kunnen zamelen. Het meeste voordeel valt te behalen in de rolcontainerinzameling waarbij de leeftijd van de chauffeurs 40 jaar en ouder bedraagt. De interpretaties voldoen aan de gestelde criteria van het Coronell- instituut en de Arbeidsinspectie.

Denkt u ook aan de fysieke belasting tijdens de inzameling van grofvuil? Deze inzameling is weliswaar niet opgenomen in de P90-normering, maar dient volgens de RI&E door uzelf omschreven te zijn op welke wijze u de fysieke belasting van uw medewerkers beschermt.

gif

Smoelenboek & Bedrijfsfilm

De Geus Projecten & Advies BV verzorgt ook uw smoelenboek en/of bedrijfsfilm. Ook met een klein budget een groots resultaat. Medewerkers en klanten ervaren de resultaten als zeer positief. Uw bedrijf in beeld is zowel geschikt voor uw klanten als voor de binding onder uw medewerkers.

Tot de mogelijkheden behoren ook korte instructie- of arbovideo's voor nieuwe-, tijdelijke- en vaste arbeidskrachten. Informeer naar de diverse mogelijkheden en de kosten.

gif